GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. svibnja 2022.

Godina IX - broj 6.Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. travnja 2022. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

            Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke biraju se:

 

 1.  ANA MARIJA LONČAR članica

       IVANA BABIĆ – zamjenica članice

 2.  VALENTINO SARŠON član

       LANA TIĆ zamjenica člana          

 3.  LUKA DELAK član

       MARIJA ŠPOLJARIĆ zamjenica člana

 4.  LUKA ČANKOVIĆ član

       PETRA PROTEGA – zamjenica člana      

 5.  MATEA DEJANOVIĆ JOZIĆ – članica

       MARTA SMOKVINA zamjenica članice                         

 6.  MATEO ŽMAK član

       VIDVAN RUBČIĆ – zamjenik člana           

 7.  LOVRO ŠEGOTA član

       LORENA JARDAS – zamjenica člana                  

 8.  VALENTINA PAURIĆ članica

       NATALIA GROZDANIĆ zamjenica članice                                

 9.  NIKOLINA ŠAPONJA članica

       CARMEN AJI – zamjenica članice             

10. DINO JELENIĆ – član

       IGOR ALEKSA – zamjenik člana   

11. MARTINA MATOKOVIĆ – članica

      IVANA ŠIMUNOVIĆ – zamjenica članice

 

na vrijeme od tri godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/38
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 28. travnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.