GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. svibnja 2022.

Godina IX - broj 6.Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 123/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. travnja 2022. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o donošenju Provedbenog programa Grada Rijeke
za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Provedbeni program Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

 

Članak 2.

 

Provedbeni program nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/42-17
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 27. travnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 

Provedbeni Program Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine