GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 12. svibnja 2022.

Godina IX - broj 7.grb

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradsko vijeće

KLASA: 024-01/22-01/44
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 4. svibnja 2022.

 

 

 

 

 

 

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 4. svibnja 2022. godine razmatralo je Izvješće o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, te je donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

 

 

 

 

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu