GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. veljače 2022. godine, donio je

 

 

 

 

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave
za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 6. VIŠI SAVJETNIK ZA GRADITELJSTVO, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

Kod radnog mjesta rednog broja 8. SAVJETNIK 2 ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, broj izvršitelja smanjuje se sa 5 na 4 izvršitelja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/14-11
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 15. veljače 2022.

 

 

Gradonačelnik
 Marko Filipović, v.r.