GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. veljače 2022. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Odjela gradske uprave za komunalni sustav

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 7. SAVJETNIK 1 ZA KAPITALNE RAZVOJNE INVESTICIJE, broj izvršitelja smanjuje se sa 4 na 3 izvršitelja.

Radna mjesta rednih brojeva 8. SAVJETNIK 2 ZA KAPITALNE RAZVOJNE INVESTICIJE I 9. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADU LEGALIZACIJE brišu se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 10. do 15. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 8. do 13.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 11. odnosno novog rednog broja 9. SAVJETNIK 2 ZA POSLOVE PROMETA,  broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 12. odnosno novog rednog broja 10. SAVJETNIK 2 ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA, NAKNADU LEGALIZACIJE I RAZVOJNE INVESTICIJE,  broj izvršitelja povećava se sa 1 na 3 izvršitelja.

Radno mjesto rednog broja 16. VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE I POSLOVE NAPLATE briše se.

Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 17. postaje radno mjesto novog rednog broja 14.

Radno mjesto rednog broja 18. SAVJETNIK 2 ZA PRAVNE POSLOVE briše se, te se umjesto istoga ustrojava novo radno mjesto pod novim rednim brojem 15. i glasi:

„15. SAVJETNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE

Kategorija: II

Potkategorija: savjetnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 5.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

–  predlaganje i izrada općih akata iz djelokruga rada Direkcije, izrada stručnih izvješća i materijala za Gradonačelnika i Gradsko vijeće u svezi djelokruga rada Direkcije, pružanje pravne pomoći pri izradi programa i planova na razini Direkcije/Odjela (50%)

– praćenje zakonskih, sudskih i drugih propisa iz djelokruga rada Direkcije/Odjela, praćenje stručne literature vezane za obavljanje poslova iz djelokruga rada Direkcije, redovito informiranje kolega/Voditelja Direkcije o propisima iz djelokruga rada Direkcije te davanje stručnih naputaka kolegama/Voditelju Direkcije, praćenje sudskih postupaka iz djelokruga rada Direkcije, vođenje evidencije o predmetima iz djelokruga rada Direkcije koji su upućeni odvjetničkim urednima/društvima te stručna suradnja i koordinacija  odvjetničkih ureda/društava koji zastupaju Grad iz djelokruga rada Direkcije (15%)

– sazivanje i predsjedanje Vijećem za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, Rješavanje upravnih postupaka za izdavanje koncesijskih odobrenja, potpisivanje akata koje donosi Vijeće i vođenje evidencije izdanih koncesijskih odobrenja, koordinacija i sudjelovanje u pravnom dijelu provedbe postupka davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra (10%)

– pravna podrška službeniku koji vodi upravne postupke, vodi evidencije, izrađuje materijale na temelju Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke u dijelu za koji je nadležan (uključujući pregled i parafiranje rješenja o zauzeću) priprema i provedba svih natječaja po Odluci o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata i oglasnih predmeta (10%)

– sudjelovanje i pravna podrška u provedbi ovršnih postupaka temeljem vjerodostojne isprave (za neplaćanje javne površine – terasa, zakup lokacija) i ovršne isprave (ugovora o zakupu lokacija i rješenja o zauzeću) te izrada svih ugovora o obročnom plaćanju duga vezano za svoj djelokrug rada (10%)

– pruža pravne savjete, pravna mišljenja i pravnu pomoć voditelju – ravnatelju Direkcije, vodi drugostupanjske postupke i donosi Rješenja po žalbi temeljem Zakona o grobljima, koordinacija pripreme i potpisa ugovora, dodataka ugovorima i okvirnih sporazuma iz nadležnosti Direkcije sa OGU za javnu nabavu, sudjelovanje u radu tijela Gradskog vijeća – Odbora za komunalno gospodarstvo, u svojstvu tajnika te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj direkcije i pročelnik (5%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit

Složenost poslova: visoka složenost poslova vezana uz rješavanje složenih predmeta, izrada akata iz djelokruga rada, davanje pravnih mišljenja iz raznih pravnih područja i rješavanje složenih problema uz nadzor neposrednog rukovoditelja

Samostalnost u radu: samostalno obavljanje zadataka sukladno zakonskim i drugim propisima, uz nadzor neposrednog rukovoditelja. Poslovi i zadaci zahtijevaju visok stupanj samostalnosti pri izradi prijedloga odluka i drugih akata velike složenosti.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: komunikacija sa strankama unutar Odjela, sa službenicima Direkcije, voditeljem-ravnateljem Direkcije i pročelnikom Odjela, s drugim Odjelima, komunalnim društvima, javnopravnim tijelima, odvjetničkim društvima i opunomoćenicima Grada u sudskim postupcima.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: visoki stupanj odgovornosti za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada i zakonitosti postupanja u izvršenju poslova i zadataka radnog mjesta, te odgovornost za materijalne resurse uz pripadajuće radno mjesto.“

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 19. do 34. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 16 do 31.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 28. odnosno novog rednog broja 25. VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA NAPLATU NAKNADA mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA NAPLATU NAKNADA“.

Radno mjesto rednog broja 35. VIŠI REFERENT ZA POMORSKO DOBRO I NERAZVRSTANE CESTE briše se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 36. do 39. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 32. do 35.

Radna mjesta rednih brojeva 40. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA NERAZVRSTANE CESTE i 41. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROMET brišu se, te se umjesto istih ustrojavaju nova radna mjesta pod novim rednim brojevima 36. i 37. i glase:

„36. SAVJETNIK 1 ZA NERAZVRSTANE CESTE

Kategorija: II

Potkategorija: savjetnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 5.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti – Služba održavanja

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

– obavlja nadzor nad poslovima održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina, upisuje podatke i vodi evidenciju komunalne infrastrukture (nerazvrstanih cesta), surađuje sa službenicima Odjela i daje podatke iz evidencije komunalne infrastrukture (nerazvrstanih cesta) (60%)

– priprema elemente za izradu Plana održavanja javnih površina, priprema tehničku dokumentaciju, te izrađuje troškovnike za nabavu, ovjerava račune i sastavlja Izvješća o izvršenju, koordinira i obavlja nadzor radova, te stručno-tehnička kontrolu izvedenih radova (20%)

– obavlja nadzor izrade tehničke i druge dokumentacije i kontrolira isporučenu dokumentaciju, predlaže mjere unapređivanja i racionalizacije posla te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj službe, voditelj-ravnatelj direkcije i pročelnik (20%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit.

Složenost poslova: visoka složenost stručnih poslova unutar upravnog tijela.

Samostalnost u radu: samostalno obavljanje zadataka sukladno zakonskim i drugim propisima, uz nadzor neposrednog rukovoditelja. Poslovi i zadaci zahtijevaju visok stupanj samostalnosti pri izradi evidencije komunalne infrastrukture (nerazvrstanih cesta)

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: kontakti sa strankama, kontakti unutar upravnog tijela sa službenicima Direkcije, voditeljem-ravnateljem Direkcije i pročelnikom Odjela i komunikacija s drugim javnopravnim tijelima.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: visoki stupanj odgovornosti za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada i zakonitosti postupanja u izvršenju poslova i zadataka radnog mjesta, te odgovornost za materijalne resurse uz pripadajuće radno mjesto.

37. SAVJETNIK 2 ZA PREKOPE I PROMET

Kategorija: II

Potkategorija: savjetnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 5.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti – Služba održavanja

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

– vodi prvostupanjski upravni postupak po zaprimljenim zahtjevima za odobrenje prekopa, zauzimanja i korištenja cesta i drugih javno prometnih površina privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, te obračunava naknadu, kontrolira izvođenje radova investitora i nadležnih službi prema izdanim upravnim aktima i izrađuje izvješća (50%)

– redovno prati pravne propise i stručnu literaturu iz domene prometa i cestogradnje te ažurira kod izrade rješenja, sudjeluje u izradi prijedloga odluka i drugih akata iz područja prometa iz nadležnosti Odjela te neposredno daje upute, savjete i sl. investitorima i nadležnim službama i tijelima iz djelokruga, izrađuje i vodi evidenciju izdanih rješenja, obavlja kontrolu tehničke dokumentacije, te sastavlja potrebne prometne uvjete i suglasnosti za potrebe izrade upravnih akata, sudjeluje u izradi projekata od značaja za unapređenje prometnog sustava i sustava javnog gradskog prijevoza na području Grada za izmjenu režima prometa, sudjeluje u postupku donošenja urbanističkih planova u dijelu koji se odnosi na cestovni promet (30%)

– sudjeluje u izradi prijedloga odluka za Gradonačelnika, vodi i sudjeluje u timu za koordinaciju izvođenja radova komunalne infrastrukture, objedinjuje dostavljene planove (godišnje/višegodišnje) za izvođenje radova preklopa i zauzeća površina, te usklađuje sa postojećim odlukama i drugim pozitivnim zakonskim odredbama, provodi postupak u svezi dozvole za autotaksi prijevoz (10%)

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj službe, voditelj-ravnatelj direkcije i pročelnik (10%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist prometne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit.

Složenost poslova: visoka složenost rješavanja zadataka i postupaka u okviru zadanih poslova.

Samostalnost u radu: zadatke u većem dijelu obavlja samostalno, a u posebnim složenijim slučajevima po uputama i u skladu s dogovorom sa voditeljem – ravnateljem.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: svakodnevna komunikacija sa službenicima i namještenicima Odjela, kao i po potrebi kontakti s investitorima i nadležnima tijelima iz domene prometa neposredno, telefonom, e-mailom i pisanim putem u svrhu dobivanja kao i davanja potrebnih podataka.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: odgovornost za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada i zakonitosti postupanja u izvršenju poslova i zadataka radnog mjesta, te odgovornost za materijalne resurse uz pripadajuće radno mjesto.“

Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 42. postaje radno mjesto novog rednog broja 38.

Radno mjesto rednog broja 43. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU RASVJETU briše se, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod novim rednim brojem 39. i glasi:

„39. SAVJETNIK 2 ZA JAVNU RASVJETU

Kategorija: II

Potkategorija: savjetnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 5.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti – Služba održavanja

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

– obavlja nadzor nad izvođenjem radova održavanja javne rasvjete, planira upravljanje i održavanje objekata javne rasvjete, nadzire i prati izvršenje planiranog (60%)

– priprema elemente za izradu programa održavanja objekata javne rasvjete, priprema tehničku dokumentaciju za izradu troškovnika za izvođenje radova, sastavlja projektne zadatke, obavlja nadzor nad izradom tehničke dokumentacije i obavlja kontrolu isporučene dokumentacije, ovjerava račune za obavljene poslove (15%)

– prati stanja objekata i poduzima mjere za otklanjanje nedostataka (15%)

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj službe, voditelj-ravnatelj direkcije i pročelnik (10%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist elektrotehničke struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit.

Složenost poslova: visoka složenost rješavanja zadataka i postupaka u okviru zadanih poslova.

Samostalnost u radu: zadatke u većem dijelu obavlja samostalno, a u posebnim složenijim slučajevima po uputama i u skladu s dogovorom sa voditeljem – ravnateljem.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. Stupanj stručne komunikacije koji uključuje komunikaciju sa službenicima u drugim upravnim tijelima Grada, kao i sa Prekršajnim sudom prilikom rješavanja predmeta po uloženim prigovorima stranaka.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: odgovornost za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada i zakonitosti postupanja u izvršenju poslova i zadataka radnog mjesta, te odgovornost za materijalne resurse uz pripadajuće radno mjesto.“

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 44. do 55. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 40. do 51.

Radno mjesto rednog broja 56. ADMINISTRATIVNI TAJNIK 2 briše se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 57. do 60. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 52. do 55.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 59. odnosno novog rednog broja 54. REFERENT 1 – PROMETNI REDAR, broj izvršitelja smanjuje se sa 15 na 13 izvršitelja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/18-12
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 28. veljače 2022.

 

 

Gradonačelnik
 Marko Filipović, v.r.