GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 17. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19 i 98/19), članaka 13. i 15. Statuta Gradske knjižnice Rijeka i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 –pročišćeni tekst, 2/20, 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. veljače 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice
Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

 

 

 

I.

 

Razrješuje se SANDRA KRPAN dužnosti članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka, na osobni zahtjev.

 

 

II.

 

Za članicu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka imenuje se IVA ERCEG.

 

 

III.

 

Mandat članice iz točke II. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/17
URBROJ: 2170-1-16-00-22-5
Rijeka, 24. veljače 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.