GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Vežica i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. veljače 2022. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju člana i imenovanju članice
Školskog odbora Osnovne škole Vežica

 

 

 

I.

 

Razrješuje se član Školskog odbora Osnovne Škole Vežica Goran Palčevski.

 

 

II.

 

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole Vežica iz reda osnivača imenuje se Iva Erceg, na vrijeme do isteka manda članova Školskog odbora.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/19-12
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 28. veljače 2022.

 

 

Gradonačelnik
 Marko Filipović, v.r.