GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. veljače 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o promjeni imena trga na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o promjeni imena trga na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19, u daljnjem tekstu: Odluka) članak 1. mijenja se i glasi:

„Dosadašnjem Muzejskom trgu, koji je sa istočne strane omeđen Parkom Nikole Hosta, a sa zapadne i južne Ulicom Žrtava fašizma i koji se nalazi na dijelovima katastarskih čestica 4830 i 3916, sve k.o. Stari grad, mijenja se ime u: „Trg Riccarda Zanelle“.

 

Članak 2.

 

Grafički prikaz trga iz članka 2. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno ovom Odlukom.

Grafički prikaz trga iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/5
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 24. veljače 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.