GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 46. i 90. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. veljače 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora
na području Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15), u članku 11. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

“Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka sastoji se od predsjednika i četiri člana.

Članove povjerenstva čine:

– predsjednik povjerenstva i jedan član, koji se imenuju iz reda predstavnika civilnog sektora,

– jedan član povjerenstva, koji se imenuje iz reda predstavnika medija,

– dva člana povjerenstva, koja se imenuju iz reda predstavnika građana.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/13
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 24. veljače 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.