GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 85/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 14. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 112/18), te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. veljače 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/19) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Slobodan poslovni prostor Grad može prodati:

  1. ako se radi o poslovnom prostoru kojeg je Grad suvlasnik u idealnom dijelu,
  2. ako se radi o poslovnom prostoru za koji Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke utvrdi da nije u funkcionalnom stanju te da su potrebna znatna financijska sredstva da bi se poslovni prostor doveo u funkcionalno stanje.”

 

 

Članak 2.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Za ocjenu opravdanosti prodaje poslovnog prostora, Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Povjerenstvo za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke se sastoji od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika.

Povjerenstvo za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ima zadaću utvrditi opravdanost prodaje slobodnog poslovnog prostora primjenom odredbe članka 5. stavka 1. točke 2. ove Odluke te izraditi svoju ocjenu u pisanom obliku.

Za prodaju suvlasničkog dijela slobodnog poslovnog prostora u vlasništvu Grada nije potrebna ocjena Povjerenstva za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke.”

 

 

Članak 3.

           

U članku 7. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

“Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na slučajeve kada pravo vlasništva na slobodnom poslovnom prostoru u vlasništvu Grada stječu Republika Hrvatska, jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada ili jedinice područne (regionalne) samouprave.”

 

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Natječaj iz članka 7. ove Odluke provodi Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada Rijeke (u daljem tekstu: Povjerenstvo).”

 

 

Članak 5.

 

Članak 9. mijenja se i glasi:

“Postupak prodaje slobodnog poslovnog prostora pokreće se na prijedlog Povjerenstva za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Slobodan poslovni prostor se prodaje po procijenjenoj vrijednosti koju određuje procjenitelj određen sukladno propisu kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina, po odabiru vlasnika, odnosno suvlasnika poslovnog prostora.

Početna kupoprodajna cijena poslovnog prostora ne može biti niža od cijene utvrđene sukladno stavku 2. ovoga članka.

Za svaki poslovni prostor koji se izlaže prodaji Grad pribavlja energetski certifikat.

Trošak izrade procjene vrijednosti iz stavka 2. ovoga članka i trošak izrade energetskog certifikata iz stavka 4. ovoga članka snosi kupac poslovnog prostora.”

 

 

Članak 6.

 

U članku 17. stavku 1. riječi: “stavka 4.” zamjenjuju se riječima: “stavka 5.”

 

 

Članak 7.

 

Članak 20. mijenja se i glasi:

“Povjerenstvo za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ima zadaću utvrditi opravdanost prodaje poslovnog prostora u zakupu primjenom uvjeta iz članka 18. stavka 5. ove Odluke te izraditi svoju ocjenu u pisanom obliku.”

 

 

Članak 8.

 

U članku 22. stavcima 1., 2. i 4. riječi: “stavka 1.” u određenom padežu zamjenjuju se riječima: “stavka 2.” u odgovarajućem padežu.

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/1
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 24. veljače 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.