GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju odredbe članka  39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01 i 98/19), članka 27. stavak 1. i 2. Statuta Art-kina te članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. veljače 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Art-kina

 

 

 

I.

 

Imenuje se SLOBODANKA MIŠKOVIĆ za ravnateljicu  Art-kina.

 

 

II.

 

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 1. travnja 2022. godine.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

Obrazloženje

 

Upravno vijeće Art-kina je dana 17. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Art-kina. Natječaj je objavljen 31. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama RH (NN147/2021), dnevnoj tiskovini Novi list te na mrežnim stranicama Ustanove Art-kino. Rok za dostavu prijava bio je određen na 13. siječanj 2022. godine te je na natječaj pristigla jedna prijava i to kandidatkinje Slobodanke Mišković. Upravno vijeće Ustanove ocijenilo je da je pristigla prijava potpuna te da kandidatkinja udovoljava uvjetima natječaja. U pogledu prethodnog mišljenja stručnog odnosno umjetničkog osoblja Ustanove koje se sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi treba pribaviti prije imenovanja ravnatelja javne ustanove u kulturi, utvrđeno je da stručno osoblje Ustanove pozitivno ocijenilo kandidaturu Slobodanke Mišković za ravnateljicu Art-kina.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije te razgovora sa kandidatkinjom, Upravno je vijeće odlučilo predložiti Slobodanku Mišković za ravnateljicu Art-kina. Upravno vijeće smatra da predloženi program kvalitetno, ozbiljno i odgovorno promišlja naredni period rada Art-kina. U pitanju je sveobuhvatna kandidatura koja osmišljava i dodatno razvija programske, medijacijske, društvene i infrastrukturne dimenzije rada Art-kina u razdoblju od 2022. – 2026. godine. Upravno vijeće se osim navedenog, vodilo pozitivnim rezultatima dosadašnjeg rada i iskustvom Slobodanke Mišković, te zapaženog pratećeg programskog kontinuiteta.

S obzirom da je člankom 5. stavkom 4. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi propisano da se prije imenovanja ravnatelja javne ustanove u kulturi treba pribaviti prethodno mišljenje nadležnog kulturnog vijeća, isto je zatraženo te je utvrđeno da se Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke, pozitivno očitovalo o kandidatkinji i programu rada i razvoja koji je dostavljen na natječaj.  Kulturno vijeće za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke u svojem je mišljenju navelo da je Slobodanka Mišković jedna od začetnica projekta osnivanja Art-kina, te je posebno istaknulo uspješan rad s djecom i mladima kao ključne strateške smjernice za razvoj ustanove u narednom periodu. Nadalje, Kulturno vijeće navodi kontinuirani porast publike do pandemije u 2020., a posebno ističe kvalitetno vodstvo ravnateljice koje je prometnulo ustanovu u relevantan nacionalni centar audiovizualnih djelatnosti.

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od trideset dana od dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/3
URBROJ: 2170-1-16-00-22-4
Rijeka, 24. veljače 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.