GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 3. ožujka 2022.

Godina IX - broj 3.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18,  2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. veljače 2022. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
 parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 10. veljače 2022. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/15
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 24. veljače 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.