GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 7. veljače 2022.

Godina IX - broj 2.Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH, 130/17,114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. veljače 2022. godine, donio je

 

 

PROGRAM
mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda)
i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
za grad Rijeku u 2022. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi, nadzor te način plaćanja i provedba Programa.

Sastavni dio Programa čini Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2022. godine i Provedbeni plan preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Rijeke za 2022. godinu, koje je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) snosi troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:

– u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada,

– na grobljima u vlasništvu Grada,

– na javnim plažama i kupalištima,

– na javnim prometnim površinama,

– na ostalim javnim površinama.

Troškove provedbe suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz stavka 1. ovoga članka Grad nije dužan snositi u slučaju:

– kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti,

– kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora sklopljenim između Grada kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

  

Članak 3.

 

Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima, prostorima te na površinama iz članka 2. ovoga Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Gradom sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada.

 

Članak 4.

 

Troškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici.

 

Članak 5.

 

Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financira se iz proračunskih sredstava Grada.

  

Članak 6.

  

Program i Provedbeni plan iz članka 1. stavka 3. ovoga Programa čine njegov sastavni dio i nisu predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

 Članak 7.

  

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama  Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/12-10
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 1. veljače 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.