GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 7. veljače 2022.

Godina IX - broj 2.Na temelju Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategije razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. -2027., verzija 2.0. i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. veljače 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o osnivanju Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka
za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine (u daljnjem tekstu: Koordinacijsko vijeće).

 

Članak 2.

 

Za članove i zamjenike članova Koordinacijskog vijeća imenuju se:

 1. Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeka, za člana (zamjenica Sandra Krpan),
 2. Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, za člana (zamjenica Eleonora Sokolić Brusić),
 3. Matej Mostarac, gradonačelnik Grada Kastva, za člana (zamjenik Dean Jurčić),
 4. Dalibor Čandrlić, gradonačelnik Grada Kraljevice, za člana (zamjenica Matea Dundović),
 5. Fernando Kirigin, gradonačelnik Grada Opatije, za člana (zamjenica Kristina Đukić),
 6. Ivana Cvitan Polić, načelnica Općine Čavle, za članicu (zamjenica Dolores Burić),
 7. Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje, za člana (zamjenik Boris Kovačić),
 8. Željka Šarčević Grgić, načelnica Općine Klana za članicu, (zamjenica Ivana Marinčić),
 9. Dražen Vranić, načelnik Općine Kostrena, za člana (zamjenica Martina Zekić),
 10. Bojan Simonič, načelnik Općine Lovran, za člana (zamjenik Mario Alempijević),
 11. Vedran Kinkela, načelnik Općine Matulji za člana, (zamjenik Eduard Baćić),
 12. Rikardo Staraj, načelnik Općine Moščenićka Draga, za člana (zamjenica Natali Iskra),
 13. Mirela Ahmetović, načelnica Općine Omišalj, za članicu (zamjenica Maja Mahulja),
 14. Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo za članicu (zamjenik Denis Mladenić).

 

Članak 3.

 

Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija), s ciljem sudjelovanja u svim fazama postupka izrade Strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanoga područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanoga područja.

 

Članak 4.

 

Koordinacijsko vijeće zadaće obavlja u skladu sa Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0.

 

Članak 5.

 

Stručne i administrativne poslove za Koordinacijsko vijeće obavlja Ured Grada, Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka u svojstvu Tehničkog tajništva.

  

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/10-10
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 1. veljače 2022.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.