GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 21. siječnja 2022.

Godina IX - broj 1.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnika Odjela gradske uprave za financije, Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. siječnja 2022. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije

 

 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21 i 16/21) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 23. VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA POTRAŽIVANJA I OBVEZA, broj izvršitelja povećava se sa 2 na 3 izvršitelja.

Radno mjesto rednog broja 25. REFRENT 1 ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA POTRAŽIVANJA briše se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 26. do 44. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 25. do 43.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 40. odnosno novog rednog broja 39. SAVJETNIK 2 ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „SAVJETNIK 1 ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA“.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/5-9
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 18. siječnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.