GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 21. siječnja 2022.

Godina IX - broj 1.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke,18. siječnja 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok

 

 

I. Pravna osnova

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: Ocjena) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova-Bok (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/21) – u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

II. Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana donose se radi izmjene elemenata planirane prometne mreže i uvjeta građenja za stambenu i mješovitu namjenu na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

IV. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– planirati nove nivelacijske kote na prometnoj mreži u cilju omogućavanja prilaza građevnim česticama stambene namjene,

– prilagoditi uvjete gradnje i uređenja na građevnim česticama stambene i mješovite namjene novo planiranoj prometnoj mreži,

– utvrditi druge uvjete od utjecaja na opisane zahvate ili uzrokovane istima.

 

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene Izmjena i dopuna Plana Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

– od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pribaviti mišljenje da li je za Izmjene i dopune Plana potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),

– od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke pribaviti mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene za Izmjene i dopune Plana,

– razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,

– utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,

– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, te

– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

 

  

VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

 

Članak 6.

  

U postupku Ocjene sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 2. Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
 3. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 4. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 5. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zašite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba za prevenciju i pripravnost, Riva 10, 51000 Rijeka,
 7. Javna ustanova “Priroda“, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,
 8. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 9. KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 10. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 11. Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 513000 Delnice,
 12. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka.

 

 

Članak 7. 

  

Odjel će, sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08), informirati javnost o ovoj Odluci.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

  

KLASA: 024-02/22-01/3-9
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 18. siječnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.