GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 21. siječnja 2022.

Godina IX - broj 1.Na temelju članka 30. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19, 22/19 i 15/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. siječnja 2022. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta
za određene korisnike 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za sljedeće korisnike:

– Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,

– Ministarstvo nadležno za obranu,

– Konzularni ured,

– Inspekcijsko tijelo,

– Pravosudno tijelo,

– Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

 

Članak 2.

 

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 1. ove Odluke, određuju se kako slijedi:

  1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – ukupno 29 parkirališnih mjesta na lokacijama:

       – Ulica Žrtava fašizma                                                                                              11 mjesta,

       – Ulica Đure Šporera                                                                                                  13 mjesta,

       – Putnička obala                                                                                                           5 mjesta.

  1. Ministarstvo nadležno za obranu – ukupno 6 parkirališnih mjesta, na lokaciji Putnička obala.
  2. Konzularni ured – ukupno 2 parkirališna mjesta po konzularnom uredu, na najbližoj mogućoj lokaciji.
  3. Inspekcijska tijela – do 3 parkirališna mjesta po inspekcijskom tijelu, na najbližoj mogućoj lokaciji.
  4. Pravosudno tijelo – ukupno 6 parkirališnih mjesta na lokacijama:

       – Ulica Frana Kurelca                                                                                                   3 mjesta,

       – Putnička obala                                                                                                           3 mjesta.

  1. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka – ukupno 1 parkirališno mjesto, na lokaciji Putnička obala.

 

 

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju lokacija i broju parkirališnih mjesta za određene korisnike (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/20).

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/4-9
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 18. siječnja 2022.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.