GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 17.Na temelju članka 54. Odluke o najmu stanova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/11, 51/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Ovaj se Zaključak primjenjuje i na stan odnosno stambeni prostor kojim gospodari Grad.

 

 

Članak 2.

 

Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovog Zaključka utvrđuje se za m2 stana odnosno stambenog prostora kako slijedi:

            – za stan 16,69 kn/m2

            – za stambeni prostor 7,33 kn/m2

            – za stan II. kategorije 9,76 kn/m2.

 

 

Članak 3.

 

 Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovog Zaključka raspoređuje se:

            – kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade,

            – razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

 

 

Članak 4.

 

 Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/20 i 1/21-ispravak).

 

 

Članak 5.

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/182-8
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 21. prosinca 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.