GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

 

 

 

I. OPĆI DIO

 

 

Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

 

 *Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
nalaze se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/21-01/121
URBROJ: 2170/01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu