GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici  14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Rijeke za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Čišćenje javnih površina,

1.2. Sanacija divljih deponija.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

3.1. Održavanje pothodnika i dizala,

3.2. Održavanje plaža,

3.3. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke,

3.4. Održavanje ostalih javnih površina ,

4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

4.1. Održavanje javnih sanitarnih čvorova,

4.2. Održavanje javnih satova,

4.3. Održavanje autobusnih čekaonica,

4.4. Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično,

4.5. Održavanje javnih fontana,

4.6. Održavanje ostale urbane opreme.

5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

7. ODRŽAVANJE GROBLJA

8. PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I    DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

9. SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I  USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

10. ČIŠĆENJE MORA.

 

 

Članak 2.

 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga  Programa utvrđuju se kako slijedi:

 

Red.br.

NAZIV

Iznos u kn

1.  

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

9.216.900

1.1.         

Čišćenje javnih površina

Pod čišćenjem javnih površina podrazumijeva se pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Ulice Korzo po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža te nabavku i postavu košarica za otpad.

8.473.900

1.2.         

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa gradskih područja Rujevica i Mario Gennari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz posude za komunalni i reciklažni otpad.

743.000

2.  

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

 

Djelatnost obuhvaća hortikulturne i građevinske radove održavanja parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine, postavu antistres podloge na dječjim igralištima te komunalne prioritete po mjesnim odborima u sklopu ove komunalne djelatnosti sukladno Planu  raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

21.797.000

3.  

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

3.127.000

3.1.         

Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

622.000

3.2.         

Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža.

1.085.000

3.3.         

Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulturne radove sanacije okoliša dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih dvorana i ostalih   objekata u vlasništvu Grada.

350.000

3.4.         

Održavanje ostalih javnih površina  

Održavanje ostalih javnih površina po svom opsegu obuhvaća poslove održavanja pješačkih zona, održavanje stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, održavanje crpne stanice u zoni Koblerovog trga te sanaciju stjenskih pokosa i održavanje kamera na javnim površinama.

1.070.000

4.  

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

3.661.500

4.1.         

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te usluge njihova čišćenja.

1.227.500

4.2.         

Održavanje javnih satova

Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja ( zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

302.000

4.3.         

Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove čišćenja autobusnih čekaonica.

391.000

4.4.         

Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu u grad, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija.

36.000

4.5.         

Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, utrošak električne energije, utrošak vode, čišćenje i atestiranje elektroinstalacija u fontanama.

1.377.000

4.6.         

Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada te održavanje spomenika.

328.000

5.  

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, čišćenje slivnika te komunalne prioritete po mjesnim odborima u sklopu ove komunalne djelatnosti sukladno Planu  raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

24.678.800

6. 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu,  održavanje instalacija javne rasvjete te komunalne prioritete po mjesnim odborima u sklopu ove komunalne djelatnosti sukladno Planu  raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

 

11.759.000

 7. 

ODRŽAVANJE GROBLJA

2.040.500

7.1.         

Groblje Kozala

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina i biljnog materijala uključujući i Židovsko groblje, sanaciju vodovodnog kanala i opločenje polja E (potkova) te sanaciju opločenja staze.

656.500

7.2.         

Groblje Trsat

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina i biljnog materijala, sadnju donosno dopunu istog te opločenje ispred pomoćnih prostorija i odarnica.

517.000

7.3.         

Centralno gradsko groblje Drenova              

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                      

480.000

7.4.         

Groblje Zamet

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

62.000

7.5.         

Groblje Sveti Kuzam     

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

 

23.000

7.6.         

Groblje Draga     

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

32.000

7.7.         

Groblje Donja Drenova

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

37.000

7.8.         

Groblje Gornja Drenova 

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

11.000

7.9.         

Održavanje grobova na Aleji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

222.000

 8. 

PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

 

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom tih mjera koje temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

3.180.000

 9. 

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

 

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica.

1.000.000

 10.

ČIŠĆENJE MORA

 

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija.

593.000

 

 

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 81.053.700,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 70.885.700,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 5.960.000,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 140.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000,00 kn i prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.850.000,00kn.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/131
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.