GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu

 

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

– obrazovanje u području tehničke kulture,

– promocija tehničke kulture,

– poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,

– funkcioniranje sustava tehničke kulture,

– utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,

– nagrade i priznanja za tehnička postignuća.

 

Članak 2.

 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

– ulaganje u razvoj tehničke kulture,

– poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,

– poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,

– poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,

– ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,

– osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

– poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj tehničke kulture, te povećanje razine uključenosti djece, mladeži i građana u tehničku kulturu.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2022. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu po aktivnostima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu po aktivnostima i korisnicima na prijedlog Odjela utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke, po provedenom Javnom pozivu.

Odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

Članak 4.

 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Odjelu.

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

 

 

Članak 5.

 

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

KLASA: 021-05/21-01/128
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu