GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

P R O G R A M
građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2022. godinu za:

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

 

 

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA      

 

Članak 2.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 13.250.650,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 7.141.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 203.025,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 400.000,00 kuna, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 300.000,00 kuna, fondova EU u iznosu od 1.812.725,00 kuna, donacija u iznosu od 498.000,00 kuna, kapitalne pomoći državnog proračuna u iznosu od 2.336.000,00 kuna te sufinanciranja od komunalnih društava u iznosu od 559.900,00 kuna kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

 

679.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

181.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

498.000,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

300.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

235.000,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

65.000,00

3.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

700.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

700.000,00

4.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

1.901.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.901.000,00

5.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)

1.100.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.100.000,00

 

6.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

 

4.320.650,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

174.000,00

6.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

38.025,00

6.3.

Izvor financiranja: fondovi EU

1.482.725,00

 

6.4.

Izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

2.066.000,00

 

6.5.

Izvor financiranja: sufinanciranje od komunalnih društava

559.900,00

 

7.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

 

180.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

180.000,00

 

8.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 

1.850.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.050.000,00

 

8.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

300.000,00

8.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

100.000,00

8.4.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

9.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

250.000,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

250.000,00

 

10.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

200.000,00

10.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

11.

Sveukupno nerazvrstane ceste

11.480.650,00

11.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

5.971.000,00

11.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

203.025,00

11.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

498.000,00

11.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

400.000,00

 

11.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

300.000,00

11.6.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

1.482.725,00

 

11.7.

Sveukupno izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

2.066.000,00

 

11.8.

Sveukupno izvor financiranja: sufinanciranje od komunalnih društava

559.900,00

 

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

960.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

960.000,00

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

960.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

960.000,00

 

3. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

1.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

 

600.000,00

1.1.

Izvor financiranja: fondovi EU

330.000,00

 

1.2.

Izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

270.000,00

 

2.

Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien Group na Srdočima

 

70.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

3.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

100.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

4.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

40.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

40.000,00

5.

Sveukupno javna rasvjeta

810.000,00

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

210.000,00

5.2.

Sveukupno izvor financiranja: fondovi EU

330.000,00

 

5.3.

Sveukupno izvor financiranja: kapitalne pomoći državnog proračuna

270.000,00

 

 

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA  

 

 

Članak 3.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 14.857.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 4.586.000,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 2.200.000,00 kuna te proračuna Grada u iznosu od 8.071.000,00 kuna kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

150.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

150.000,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

1.014.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.014.000,00

3.

Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2a i 2b

50.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

 

4.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

100.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

5.

Prometnice i promet

280.000,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

280.000,00

 

6.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

 

519.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

519.000,00

7.

Trsat – ceste 

165.000,00

7.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

165.000,00

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

2.278.000,00

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

1.314.000,00

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

964.000,00

 

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

11.600.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.636.000,00

1.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

6.764.000,00

1.3.

Izvor financiranja: komunalna naknada

2.200.000,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

50.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

50.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

293.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

293.000,00

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

11.943.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

2.636.000,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

7.107.000,00

4.3.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

2.200.000,00

 

3. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

236.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

236.000,00

 

 

2.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

400.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

400.000,00

3.

Sveukupno javna rasvjeta

636.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

636.000,00

 

 

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

 

 

Članak 4.

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 7.219.000,00 kuna, financirat će se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 5.991.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 728.000,00 te donacija u iznosu od 500.000,00 kuna kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

116.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

116.000,00

 

2.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

 

1.175.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.175.000,00

 

3.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje, proširenje i produženje

 

1.650.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

1.650.000,00

4.

Izviđačka ulica, obnova u postojećim gabaritima

500.000,00

4.1.

Izvor financiranja: donacije

500.000,00

 

5.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje

 

250.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

250.000,00

 

6.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza, proširenje

2.928.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.200.000,00

6.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

728.000,00

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

6.619.000,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

5.391.000,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

500.000,00

7.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

728.000,00

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupna cesta za TC Kaufland-Škurinje

300.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00

 

2.

Rekonstrukcija ulice i raskrižja ulice Radmile Matejčić i Tome Strižića-I. faza

 

300.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

300.000,00

3.

Sveukupno javna rasvjeta

600.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

600.000,00

 

 

Članak 5.

 

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 35.326.650,00 kuna.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/130
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.