GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. studenoga 2021. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/21 i 12/21) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, radno mjesto rednog broja 24. SAVJETNIK 1 ZA ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU NA RADU briše se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 25. do 29. postaju radna mjesta rednih brojeva 24. do 28.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 28. odnosno novog rednog broja 27. DOSTAVLJAČ, broj izvršitelja smanjuje se s 3 na 2 izvršitelja.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/164-7
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 29. studenoga 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.