GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. studenoga 2021. godine, donio je

 

 

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/21) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, radno mjesto rednog broja 2. SAVJETNIK 2 ZA ZDRAVSTVO briše se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 3. do 13. postaju radna mjesta rednih brojeva 2. do 12.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/163-7
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 29. studenoga 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.