GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. studenoga 2021. godine, donio je

 

 

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 2. VIŠI SAVJETNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE I PLANIRANJE broj izvršitelja smanjuje se sa 2 na 1 izvršitelja.

Kod radnog mjesta rednog broja 36. SAVJETNIK 1 ZA POSLOVE GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA broj izvršitelja smanjuje se sa 5 na 4 izvršitelja.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/165-7
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 29. studenoga 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.