GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Ureda Grada, Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Grada („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, radna mjesta rednih brojeva 5. VIŠI SAVJETNIK GRADONAČELNIKA – SPECIJALIST ZA FINANCIJSKE POSLOVE, 9. SAVJETNIK 1 ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA, 16. VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ZA PRIPREMU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, 17. REFERENT 2 ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA, 33. STRUČNI SURADNIK 1 ZA POSLOVE PROTOKOLA, 45. VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 ADMINISTRATOR VIJESTI I DRUŠTVENIH MREŽA i 47. VIŠI STRUČNI SURADNIK 2 – DIZAJNER VIZUALNIH KOMUNIKACIJSKIH SADRŽAJA brišu se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 6. do 52. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 5. do 45.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/176-7
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 13. prosinca 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.