GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 17.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnika Zavoda za informatičku djelatnost, Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Zavoda za informatičku djelatnost

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Zavoda za informatičku djelatnost („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, radno mjesto rednog broj 2. VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJ briše se, a radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 3. i 4. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 2. i 3.

 

Radna mjesta rednih brojeva 5. SAVJETNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE i 6. VIŠI REFERENT ZA EKONOMSKE POSLOVE brišu se.

 

Iza radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 4. odnosno novog rednog broja 3. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR 2 ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 4. i glasi:

„4. STRUČNI SURADNIK 1 ZA EKONOMSKE POSLOVE

Kategorija: III.

Potkategorija: stručni suradnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 8.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  –

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

 • obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole, financijsko-računovodstvene poslove, priprema i izrađuje narudžbenice, izlazne račune, naloge za plaćanje (70%)
 • koordinira izradu financijskih planova i izvješća o proračunskim prihodima i rashodima Zavoda (20%)
 • daje prijedloge i savjete rukovodećim službenicima i pročelniku Zavoda u vezi s primjenom zakona i ostalih propisa i akata vezanih za financije i računovodstvo (5%)
 • prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga svojih poslova te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik (5%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit.

Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje definirane poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje složenijih stručnih problema

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: visok stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Zavoda i komunikaciju s ostalim organizacijskim jedinicama Grada Rijeke, posebno s OGU za financije te s vanjskim ugovorenim pružateljima usluga i isporučiteljima roba.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te zakonitu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.“

 

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 7. i 8. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 5. i 6.

Iza radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 8. odnosno novog rednog broja 6. VODITELJ – RAVNATELJ 1 DIREKCIJE ZA INFORMATIČKE SUSTAVE, ustrojavaju se nova radna mjesta rednih brojeva 7. i 8. i glase:

„7. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR 1 ZA INFORMATIČKE SUSTAVE

Kategorija: II.

Potkategorija: viši savjetnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 4.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija za informatičke sustave

Broj izvršitelja: 2

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

 • planira, projektira i unaprjeđuje informatičke sustave (35%)
 • upravlja projektima ili grupama projektnih aktivnosti te participira u izvršenju projektnih aktivnosti (35%)
 • koordinira suradnju s drugim odjelima, vanjskim organizacijama i udruženjima te strateškim partnerima (15%)
 • priprema specifikacije za nabavu roba, radova i usluga te prati realizaciju ugovora s dobavljačima (10%)
 • obrazuje se iz područja svojih nadležnosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj ravnatelj Direkcije i pročelnik (5%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist prirodne, društvene ili tehničke struke, poznavanje informatičke i računalne tehnologije i programiranja, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, iskustvo u vođenju projekata, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine, znanje engleskog jezika u govoru i pismu te položen državni ispit.

Složenost poslova: visoka složenost vezana je uz vođenje projekata, a koje podrazumijeva dobro planiranje, koordinaciju i izvršenje projekta s jasnim fokusom na rizike i komunikaciju sa multidisciplinarnim timovima, kao i metriku projekata te upotrebu projektnih metodologija i alata. Visoka složenost poslova za obavljanje kojih je nužno: poznavanje organizacije i poslovnih procesa u tijelima lokalne samouprave, poznavanje metodologija upravljanja ljudskim i tehnološkim resursima, poznavanje metodologija, tehnologija i alata za razvoj i upravljanje informatičkim sustavima, posjedovanje sposobnosti brzog učenja, posjedovanje sposobnosti operativnog odlučivanja, posjedovanje organizacijskih i komunikacijskih vještina. Visoka složenost poslova vezana uz sudjelovanje na međunarodnim projektima i održavanje prezentacija i edukacija.

Samostalnost u radu: zadatke obavlja s visokim stupnjem samostalnog odlučivanja vodeći računa o usklađenosti s definiranim strateškim smjernicama, tehnološkom informatičkom infrastrukturom, financijskim planovima i uputama ravnatelja i pročelnika te u dogovoru s rukovoditeljima ostalih upravnih tijela Grada.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: redovno surađuje s službenicima drugih upravnih tijela Grada, komunalnim i trgovačkim društvima te ustanovama u vlasništvu Grada kao i s imenovanim predstavnicima dobavljača informatičkih roba i usluga. Povremeno kontaktira s predstavnicima drugih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj i inozemstvu, poslovnom i akademskom zajednicom, civilnim sektorom, članovima međunarodnih organizacija kojima je Grad Rijeka član te partnerima u međunarodnim projektima u kojima sudjeluje Zavod za informatičku djelatnost.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Visok stupanj odgovornosti za učinkovito provođenje projektnih aktivnosti i kontinuitet poslovanja ovisan o informatičkim sustavima za koje je zadužen, odgovara za zakonitost svoga rada i postupanja, odgovornost za sredstva koja su mu povjerena za obavljanje poslova (tehnološka oprema, uredski namještaj i pribor).

8. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR 2 ZA INFORMATIČKE SUSTAVE

Kategorija: II.

Potkategorija: viši savjetnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 4.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija za informatičke sustave

Broj izvršitelja: 4

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

 • projektira informatičke sustave, izgrađuje ih, uvodi u rad, administrira, održava i unaprjeđuje (60%)
 • upravlja projektima odnosno grupama projektnih aktivnosti te participira u izvršenju projektnih aktivnosti (20%)
 • priprema specifikacije za nabavu roba, radova i usluga te prati realizaciju ugovora s dobavljačima (10%)
 • obrazuje se u djelokrugu svojih poslova te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj ravnatelj Direkcije i pročelnik (10%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist  tehničke, prirodne ili društvene struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje informatičkih alata, metoda i postupaka za projektiranje, izgradnju i uvođenje u rad informatičkih sustava, znanje engleskog jezika te položen državni ispit.

Složenost poslova: visoka složenost poslova koja podrazumijeva poznavanje metodologija, tehnologija i alata za razvoj i upravljanje informatičkim sustavima, poznavanje poslovnih procesa, uz dozu kreativnosti za dizajniranje informatičkih sustava te komunikacijske vještine potrebne za učinkovito pružanje podrške korisnicima. Visoka složenost poslova vezana uz održavanje prezentacija i edukacija.

Samostalnost u radu: zadatke obavlja s visokim stupnjem samostalnog odlučivanja uz koordinaciju s ravnateljem i pročelnikom.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: kontinuirano kontaktira s korisnicima iz drugih odjela, komunalnim i trgovačkim društvima te ustanovama, partnerima na projektu, vanjskih suradnicima iz informatičkih tvrtki te ponekad s državnim i županijskim uredima.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: visok stupanj odgovornosti za funkcioniranje informatičkih sustava za koje je zadužen, učinkovito provođenje projektnih aktivnosti, provođenje zakonskih propisa u djelokrugu rada i čuvanja poslovne tajne.“

 

Radna mjesta rednih brojeva 9. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR 1 ZA ELEKTRONIČKU UPRAVU i 10. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR 1 ZA GEOINFORMACIJSKE SUSTAVE brišu se.

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 11. do 13. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 9. do 11.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 11. odnosno novog rednog broja 9. SAVJETNIK 1 – PROJEKTANT INFORMATIČKOG SUSTAVA, broj izvršitelja smanjuje se sa 10 na 3 izvršitelja.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 13. odnosno novog rednog broja 11. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA RAZVOJ I UVOĐENJE INFORMATIČKOG SUSTAVA, broj izvršitelja smanjuje se sa 3 na 2 izvršitelja.

Radna mjesta rednih brojeva 14. SAVJETNIK 1 SPECIJALISTIČKI ADMINISTRATOR INFORMATIČKOG SUSTAVA i 15. SAVJETNIK 2 ADMINISTRATOR INFORMATIČKOG SUSTAVA brišu se.

 

Iza radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 13. odnosno novog rednog broja 11. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA RAZVOJ I UVOĐENJE INFORMATIČKOG SUSTAVA, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 12. i glasi:

„12. STRUČNI SURADNIK 1 ZA RAZVOJ, UVOĐENJE I ADMINISTRIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Kategorija: III.

Potkategorija: stručni suradnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 8.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija za informatičke sustave

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

 • održava, administrira i unaprjeđuje programske module informatičkih sustava (50%)
 • sudjeluje u izgradnji informatičkih sustava (40%)
 • provodi edukacije korisnika i prezentacije informatičkih sustava (5%)
 • obrazuje se u djelokrugu svojih poslova te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj ravnatelj Direkcije i pročelnik (5%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: sveučilišni ili stručni prvostupnik tehničke, prirodne ili društvene struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje informatičkih alata, metoda i postupaka za izgradnju i uvođenje u rad informatičkog sustava, znanje engleskog jezika te položen državni ispit.

Složenost poslova: složenost poslova koja podrazumijeva poznavanje informatičkih tehnologija i alata, uz poznavanje poslovnih procesa za koje je djelatnik zadužen te komunikacijske vještine potrebne za učinkovito pružanje podrške korisnicima.

Samostalnost u radu: zadatke obavlja srednjim stupnjem samostalnosti odlučivanja uz koordinaciju s voditeljem tima te ravnateljem Direkcije.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: kontinuirano kontaktira s korisnicima iz drugih odjela i ustanova, vanjskim suradnicima iz informatičkih tvrtki te ponekad s državnim i županijskim uredima.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: odgovornost za funkcioniranje informatičkog sustava i programske module za koje je zadužen, provođenje zakonskih propisa u djelokrugu rada i čuvanja poslovne tajne. Odgovornost za sredstva povjerena za izvršavanje posla.“

 

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 16. do 18. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 13. do 15.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 16. odnosno novog rednog broja 13. VIŠI REFERENT ZA RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA, broj izvršitelja smanjuje se sa 2 na 1 izvršitelja.

 

Iza radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 18. odnosno novog rednog broja 15. VODITELJ – RAVNATELJ 1 DIREKCIJE ZA RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU, ustrojava se novo radno mjesto rednog broja 16. i glasi:

„16. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR 2 SISTEM INŽENJER ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE 

Kategorija: II

Potkategorija: viši savjetnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 4.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: Direkcija za računalno-komunikacijsku infrastrukturu

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

 • upravlja računalno-komunikacijskom infrastrukturom na bazi raspoloživih podataka o stanju sustava i analiza koje samostalno izrađuje (60%)
 • upravlja projektima i participira u izvršavanju projektnih aktivnosti (20%)
 • predlaže i implementira mjere za unaprjeđenje računalno-komunikacijske infrastrukture (10%)
 • obrazuje se u djelokrugu svojih poslova te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj  (10%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist prirodne, tehničke ili društvene struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, odlično znanje engleskog jezika, znanje informatičkih alata, metoda i postupaka za učinkovito upravljanje računalno-komunikacijskom infrastrukturom te položen državni ispit.

Složenost poslova: Visoka složenost poslova koja uključuje projektiranje, razvoj, održavanje i učinkovito upravljanje računalno-komunikacijskom infrastrukturom

Samostalnost u radu: Visok stupanj samostalnog odlučivanja u okvirima definiranim opisom radnog mjesta.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: Kontinuirana svakodnevna suradnja i komunikacija s djelatnicima Zavoda, korisnicima usluga koje pruža Zavod i s ugovorenim partnerima, pružateljima usluga i isporučiteljima opreme.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Visok stupanj odgovornosti u obavljanju zadataka i donošenju operativnih odluka. Odgovornost za kontinuitet rada računalno-komunikacijske infrastrukture koja mu je povjerena na upravljanje i na njoj temeljenih servisa kojima se koriste službenici upravnih tijela, gradske ustanove, gradska komunalna i trgovačka društva i građani. Odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi.“

 

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 19. do 23. postaju radna mjesta novih rednih brojeva 17. do 21.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 20. odnosno novog rednog broja 18. SAVJETNIK 1 – SISTEM INŽENJER SPECIJALIST ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE, broj izvršitelja smanjuje se sa 2 na 1 izvršitelja.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 21. odnosno novog rednog broja 19. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 SPECIJALIST ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE, broj izvršitelja smanjuje se sa 4 na 3 izvršitelja.

Kod radnog mjesta dosadašnjeg rednog broja 22. odnosno novog rednog broja 20. VIŠI REFERENT ZA SISTEMSKU PODRŠKU, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/186-8

URBROJ: 2170/01-15-00-21-1

Rijeka, 27. prosinca 2021.

 

 

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.