OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 17.        

    REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze


KLASA: 342-01/21-01/237
URBROJ: 2170/1-07-02/6-21-2
Rijeka, 20. prosinca 2021.

 

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – dalje u tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u predmetu utvrđivanja usklađenosti mikrolokacija iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2022. godinu (KLASA: 023-01/21-04/174-7, URBROJ: 2170/01-15-00-21-1) od 13. prosinca 2021. godine s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/21), izdaje sljedeću

 

POTVRDU

 

kojom se potvrđuje da mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2022. godinu (KLASA: 023-01/21-04/174-7 URBROJ: 2170/01-15-00-21-1) od 13. prosinca 2021. godine (dalje u tekstu: Plan) nisu u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/21).

Obrazloženje

 

Člankom 5. stavkom 2. Uredbe propisano je da godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom jedinica lokalne samouprave mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana davanja koncesija i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Uvidom u dostavljeni Plan utvrđeno je da je isti nije u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

Sukladno članku 9. stavak 2. a u svezi članka 8. stavka 4. Uredbe, potrebno je koncesijska odobrenja izdavati na jednu kalendarsku godinu. Iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, Vijeće za koncesijska odobrenja dužno je prethodno, temeljem obrazloženog zahtjeva, ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak davanja koncesija.

 

 

PROČELNICA

Nada Milošević, dipl.iur., v.r.