GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

 

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

 

Rashodi

 

Plan

2022.

1

2

3

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

Zaštita građe

250.000,00  

Ukupno I.:

250.000,00

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

Programi sustavne zaštite i očuvanja

1.

Obrt za trgovinu i upravljanje nekretnina Doring

 

Restauracija povijesne stolarije zgrade Strossmayerova 14 (glavna ulazna vrata pročelja)

50.000,00

2.

Rumat d.o.o.

 

Restauracija trokrilnih ulaznih vrata stambene zgrade Križanićeva 1, Rijeka

31.000,00

3.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

Obnova fontana u perivoju Guvernerove palače u Rijeci

75.000,00

4.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

Restauracija građe za stalni postav i restauracija ugrožene građe

40.000,00  

5.

Megakop d.o.o.

 

Restauracija stubišta Zgrade Venutti, 1895.

26.000,00  

6.

Rumat d.o.o.

 

Obnova – restauracija kamena i drvenih vrata glavnog ulaza u zgradu Trpimirova 6

60.000,00  

7.

Sanja Horg Brumen

Restauracija glavnih i pomoćnih drvenih ulaznih vrata na višestambenoj zgradi M. Smokvine Tvrdog 6

31.000,00  

8.

Tatjana Košir

Sanacija balkona na višestambenoj zgradi M. Smokvine Tvrdog 2, Rijeka

45.000,00  

Programi znanstvenih istraživanja

9.

Udruga Istraživački i edukacijski centar Typeflow

Benja 2.0 – tjedan glagoljice 2022

10.000,00  

10.

Udruga Istraživački i edukacijski centar Typeflow

 

Lukina škola glagoljice, tipografije i srednjovjekovnog tiskarstva (edukacijski serijal)

8.000,00  

11.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

Zaštita jezične raznolikosti u gradovima centralne Europe

8.000,00  

Nakladnički programi

12.

Udruga Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke

 

Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i kulture

7.000,00  

13.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

Zastave Rijeke: Monografija 200 godina borbe grada za pravo na svoju zastavu

9.000,00

Ukupno II.:

400.000,00

 

III. Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel gradske uprave za kulturu

 

 

Motorni brod Galeb

 

 

Troškovi posade, priveza i režijski troškovi

121.700,00

 

Ukupno III:

121.700,00

 

IV. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

 

Izrada projektne dokumentacije za H – objekt i zgradu Teatrina

554.200,00

3.

Kuća Colazio

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

10.000,00

4.

Prezentacija zida na Trgu Ivana Klobučarića

 

Pripremne aktivnosti

50.000,00

5.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

Radovi na rekonstrukciji m/b Galeb te opremanje muzejskim postavom

6.092.000,00

6.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

20.000,00

7.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

50.000,00

 

Ukupno IV.:

6.816.200,00

 

V. Kapitalne donacije i pomoći:

 

1.

Dominikanski samostan

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

40.000,00

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

800.000,00

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

52.100,00

4.

Lučka uprava Rijeka

 

Radovi na uređenju palače na Rivi 1

500.000,00

5.

Židovska općina Rijeka

 

Obnova „mikvi“

20.000,00

 

Ukupno V.:

1.412.100,00

 

UKUPNO II-V:

 

8.750.000,00

 

 

 

 

SVEUKUPNO:

9.000,000,00

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/129
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.