GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

 

 

PLAN
davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka planira u 2022. godini dati sljedeću koncesiju:

1. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 300.000,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/18).

 

 

Članak 3.

 

 Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana iz članka 2. zadužen je Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/135
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 14. prosinca 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.