GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 17.Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića More i članka 58. stavka 1. podstavka 12. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članice
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More

 

 

 

I.

 

Razrješuje se članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More Ljubica Zec.

 

 

II.

 

Za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića More iz reda osnivača imenuje se Svjetlana Mazaroli Jurišić, na vrijeme do isteka mandata članova Upravnog vijeća.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/179-8
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 21. prosinca 2021.

 

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.