GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 17.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/147, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. stavka 3. podstavka 3. Statuta Osnovne škole Turnić i članka 58. stavka 1. podstavka 12. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju člana i imenovanju članice
Školskog odbora Osnovne škole Turnić

 

 

 

I.

 

Razrješuje se član Školskog odbora Osnovne škole Turnić Sandro Blassich.

 

 

 

II.

 

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole Turnić iz reda osnivača imenuje se Carmen Aji, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/180-8
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 21. prosinca 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.