GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 147/14, 123/17 I 118/18) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. sudenoga 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o proširenju Urbane aglomeracije Rijeka i utvrđivanju Konačnog prijedloga obuhvata
Urbane aglomeracije Rijeka

 

 

 

I.

 

Ovom se Odlukom predlaže proširenje Urbane aglomeracije Rijeka sa sjedištem u Rijeci, koja je ustrojena Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka od 21. rujna 2015. godine, na način da u sastav Urbane aglomeracije Rijeka uđe i Grad Bakar te općine Jelenje, Matulji i Omišalj.

 

 

II.

 

Utvrđuje se Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, u sastav koje ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave:

– Grad Rijeka,

– Grad Bakar,

– Grad Kastav,

– Grad Kraljevica,

– Grad Opatija,

– Općina Čavle,

– Općina Jelenje,

– Općina Klana,

– Općina Kostrena,

– Općina Lovran,

– Općina Matulji,

– Općina Mošćenička Draga,

– Općina Omišalj,

– Općina Viškovo.

 

 

III.

 

Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka iz točke II. ove Odluke dostavit će se Ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi donošenja odluke iz članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/119
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. studenoga 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.