GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 534. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o pripajanju trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d. trgovačkom društvu
RIJEKA plus d.o.o.

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka, kao jedini osnivač – član trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumara 13, OIB: 46811281375 (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo Rijeka promet) i trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Blaža Polića 2 OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo Rijeka plus) daje suglasnost na pripajanje trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus.

 

 

Članak 2.

 

Pripajanjem trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus, cjelokupna imovina trgovačkog društva Rijeka promet te sva njegova prava i obveze prenose se u cijelosti na trgovačko društvo Rijeka plus, na temelju zaključnih financijskih izvješća trgovačkog društva Rijeka promet za poslovnu godinu 2021.

 

 

Članak 3.

 

Pripajanjem trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus, svi ugovori o radu radnika trgovačkog društva Rijeka promet prenose se na trgovačko društvo Rijeka plus kao novog poslodavca te će radnici zadržati sva prava i obveze iz prenesenih ugovora o radu.

 

 

Članak 4.

 

Provedbom pripajanja iz članka 1. ove Odluke, vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva Rijeka promet u iznosu od 10.777.140,00 kuna evidentirat će se u kapitalnim rezervama trgovačkog društva Rijeka plus.

 

 

Članak 5.

 

Gradu Rijeci pripada pravo na isplatu dobiti trgovačkog društva Rijeka promet u iznosu koji će se utvrditi odlukom glavne skupštine trgovačkog društva Rijeka promet po izradi  financijskih izvješća iz članka 2. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka, Grad Rijeka će koristiti za poboljšanje standarda održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke.

 

 

Članak 6.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji za provedbu ove Odluke i zadužuje se da o tome kontinuirano izvještava Gradsko vijeće.

 

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/122
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. studenoga 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.