GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 30. studenoga 2021. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta (“Službene novine Grada Rijeke” broj 18/19) članak 2. mijenja se i glasi:

„Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:                                                    Dugoročni kredit u kunama bez valutne klauzule

Iznos glavnice kredita:                                    Do 44.000.000,00 kuna

Način i rok korištenja kredita:                        Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) do 31. prosinca 2022. godine

Poček:                                                                Nema

Rok otplate kredita:                                         10 godina od isteka roka korištenja

Način otplate glavnice kredita:                      U 120 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. siječnja 2023. godine

Nominalna kamatna stopa

(interkalarna i u periodu otplate)                    1,25% godišnje, fiksna

Obračun kamate:                                               Mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca

Metoda obračuna kamate:                              Proporcionalna metoda na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 365/366 dana u godini

Efektivna kamatna stopa:                                1,27% godišnje

Ukupan trošak kamata

(za vrijeme korištenja i otplate)                       3.825.202,60 kuna

Naknada za obradu kredita:                             0,10% odnosno 44.000,00 kuna

Naknada za rezervaciju sredstava:                 Nema

Instrumenti osiguranja kredita:                Jedna (1) izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Grada Rijeke na iznos glavnice kredita,                                                  s pripadajućim naknadama, troškovima i kamatama, potvrđena kod javnog bilježnika.“

 

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka će sa ZAGREBAČKOM BANKOM d.d. Zagreb sklopiti dodatak 2. Ugovoru o dugoročnom kunskom kreditu broj: 3268579869 od 6. prosinca 2019. godine, pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje dodatka ugovoru iz članka 2. ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/120
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. studenoga 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.