GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 30. studenoga 2021. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke
za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/21) članak 4. mijenja se i glasi:

„Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u mjesečnim iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP ……………………………………. 20.000,00 kuna

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ…………………………………………. 15.000,00 kuna

– MOSTU ………………………………………………………………………………………………….. 10.000,00 kuna

– Primorsko goranskom savezu – PGS…………………………………………………. 7.500,00 kuna

– Možemo! – političkoj platformi……………………………………………………………. 5.000,00 kuna

– Akciji mladih – AM ……………………………………………………………………………….. 2.500,00 kuna

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU……………………………………. ………… 2.500,00 kuna

– Istarskom demokratskom saboru – IDS…………………………………………….. 2.500,00 kuna

– Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci – SDSS………………………….. 2.500,00 kuna

– Uniji Kvarnera – UNIJA………………………………………………………………………….. 2.500,00 kuna

– Nezavisnim vijećnicima:

    – Davoru Štimcu …………………………………………………………………………………… 2.500,00 kuna

    – Ivi Rinčić ……………………………………………………………………………………………… 2.500,00 kuna

    – Marinu Račiću ……………………………………………………………………………………. 2.500,00 kuna

    – Maši Magzan ……………………………………………………………………………………… 2.500,00 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/123
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. studenoga 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.