GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine” broj 115/16 i 101/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2021. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o porezima Grada Rijeke („Narodne novine“ broj 128/19 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19) članak 4. mijenja se i glasi:

„Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 14%.“

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama” i „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/117
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. studenoga 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.