GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 3. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 14.Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. studenoga 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  U
o imenovanju predsjednice i članova Odbora
za javna priznanja Grada Rijeke

 

 

I.

 

U Odbor za javna priznanja Grada Rijeke imenuju se:

– Ana Trošelj, za predsjednicu,

– Duško Milovanović, za člana,

– Željka Matković, za članicu,

– Tea Mičić Badurina, za članicu,

– Nebojša Zelič, za člana,

– Iva Rinčić, za članicu,

– Petra Mandić, za članicu,

– Tajana Masovčić, za članicu,

– prof.dr.sc. Stipan Jonjić, za člana,

– Zoran Roje, za člana,

– Mladen Urem, za člana.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/21-01/124
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. studenoga 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.