GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 17.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 58. stavka 1. podstavka 12. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 20. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o
imenovanju članova Upravnog vijeća
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke imenuju se:

– Vedran Sabljak

– Anto Domić. 


II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/178
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 20. prosinca 2021.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.