GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 13. stavka 2. Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, 6. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o dodjeli nagrada Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“

 

 

 

I.

 

Dodjeljuju se nagrade odgojno-obrazovnim radnicama za individualni doprinos u odgoju i obrazovanju:

–  Josipi Kuretić iz Dječjeg vrtića Rijeka,

–  Bojani Marin iz Osnovne škole Eugen Kumičić i

–  Ani Marinić iz Osnovne škole Podmurvice.

 

 

II.

 

Nagradu iz točke I. ove Odluke čini novčani iznos od 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisućakuna) i pisano priznanje.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/167-7
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 6. prosinca 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.