GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 16.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 6. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 17/20 i 9/21) članak 2. mijenja se i glasi:

” U 2021. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 

R.

br.

Naziv

Plan upravljanja pomorskim dobrom

2021. godine

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

2021. godine

1.

Dohranjivanje plaža šljunkom

310.000,00

310.000,00

2.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi):

–          sanitarnih objekata,

–          obalnih zidova,

–          obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

–          sunčališta,

–          staza,

–          stubišta,

–          opreme u moru (vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana),

–          razastiranje i planiranje šljunka na plažama,

–          uređenje prilaza plažama,

–          uređenje obalnog puta Lungo mare,

–          održavanje stijenskih pokosa,

–          bravarski radovi,

–          ostalo.

  220.000,00

490.000,00

3.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

55.000,00

55.000,00

4.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida

87.000,00

117.000,00

5.

Atestiranje platformi  i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

6.000,00

6.000,00

6.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

20.000,00

20.000,00

7.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

3.000,00

3.000,00

8.

Uređenje plažnog pojasa kampa Preluk

200.000,00

200.000,00

9.

Sanacija stjenskog pokosa na plaži Grčevo

0,00

148.000,00

10.

Mjere zaštite – ograđivanje građevine na plaži Hotel Park u Rijeci

0,00

40.071,00

11.

Izrada Glavnog projekta za uklanjanje nedostataka na potpornom zidu dijela šetnjice Lungo mare u Rijeci

0,00

20.000,00

12.

Sanacija stjenskog pokosa na dijelu šetnice između plaže Bivio i hotela Hilton

0,00

25.000,00

13.

Nabava nove penjalice za pristup moru na plaži Lungo mare

0,00

15.000,00

 

Sveukupno sredstva za 2021. godinu:

901.000,00

1.449.071,00

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru ukupno 751.000,00 kn, te neutrošenog prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru iz 2020. godine u iznosu od 548.071,00 kn i pomoći Primorsko goranske županije za održavanje pomorskog dobra u iznosu od 150.000,00 kn.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 1.449.071,00 kn.”

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke “.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/170-7
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 6. prosinca 2021

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.