GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Godina VIII - broj 17.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. prosinca 2021. godine, donio je

 

 

 

ISPRAVAK
Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Odjela za gradsku samoupravu i upravu

 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/21), u članku 1. stavku 3., naziv radnog mjesta:  „DOSTAVLJAČ“, ispravlja se i glasi: „DOMAR“.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Ispravak Pravilnika objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/184-8
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 21. prosinca 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.