GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o stavljanju van snage Odluke o ustrojavanju
Službeničkog suda Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08).

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/7114
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 28. listopada 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.