GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju predsjednika i članova
Službeničkog suda Grada Rijeke

 

 

 

                                                                           

I.

                                                                           

Vladan Mekterović razrješuje se dužnosti predsjednika Službeničkog suda Grada Rijeke.

 

                                                                           

II.

 

Jasminka Mujarić, Jelena Karan-Cvjetković, Barbara Zupičić, Sanja Marušić Baričević, Marijan Vundać i Maja Tatalović razrješuju se dužnosti članova Službeničkog suda Grada Rijeke.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/7114
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 28. listopada 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.