GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Bernard Koludrović dužnosti člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za člana Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Renato Stanković.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/7116
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 28. listopada 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.