GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. studenoga 2021.

Godina VIII - broj 13.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  U
o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

U Odbor za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se:

 

za predsjednicu

Nadja Poropat

 

za potpredsjednika

dr.sc. Mensur Ferhatović

 

za članove

Luka Bešlić

Sanda Trenevska-Hreljac

Iva Rinčić

Mile Opačić

Marijan Mihajić.

 

 

II.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/7116
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 28. listopada 2021.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.