GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2021. godine donijelo je

 

 

S M J E R N I C E
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke
za razdoblje 2021. – 2024. godine

 

 

 

Sukladno procijenjenoj opasnosti i očekivanim posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a u cilju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (stožer civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) potrebno je donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2021. – 2024. godine.

Smjernice se odnose na sljedeće:

 

1. CIVILNA ZASTITA (Stožer civilne zaštite Grada Rijeke, postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke, povjerenici civilne zaštite).

 

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku (u daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti) te Odlukom o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan zaštite i spašavanja), srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom ustroju te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Rijeke, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, Stožer civilne zaštite Grada Rijeke i postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke trebaju iskazivati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine” broj 111/07) te planirati i provoditi osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i druge aktivnosti.

U narednom razdoblju potrebno je nastaviti s edukacijom i osposobljavanjem postrojbi civilne zaštite te izvršiti edukaciju i osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, kadrovski obnoviti i pomladiti povjerenike civilne zaštite te izvršiti njihovo osposobljavanje.      Potrebno je i donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke (kao dokument nasljeđuje dosadašnju Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku) i Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke (kao dokument nasljeđuje dosadašnji Plan zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke).

Potrebno je i preustrojiti postrojbu civilne zaštite za spašavanje iz ruševina i kadrovskom popunom iz sastava ostalih operativnih snaga (dobrovoljni vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja), na sličan način kojim funkcioniraju postrojbe za spašavanje u ruševinama u zapadnim zemljama.

Kroz takve aktivnosti povećavat će se mogućnosti osiguravanja uvjeta za učinkovito provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje) te drugih aktivnosti iz područja civilne zaštite, sukladno Planu djelovanja civilne zaštite.

 

2. VATROGASTVO

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu planirana su sredstva za potrebe vatrogastva u iznosu od 9.106.917,00 kuna.

Projekcijom Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022. i 2023. planirani su iznosi od 9.138.691,00 kuna u 2022. godini i 10.170.625,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

 

 

3. SKLONIŠTA

 

U svrhu održavanja stanja skloništa na postojećoj razini u sljedećem razdoblju u Proračunu Grada Rijeke planiraju se godišnji iznosi od 40.000,00 kuna

 

 

4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

 

Među službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti ubrajaju se Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka, Radio mreža za opasnost, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, TTS Team 24 d.o.o. Rijeka, Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, IND-EKO d.o.o. Rijeka, Rijekatank d.o.o. Rijeka, Jadranski pomorski servis d.o.o. Rijeka, Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. i DLS d.o.o. Rijeka.

Za realizaciju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka (akcije spašavanja, održavanja znanja i sposobnosti te izobrazbe i uvježbavanja novih kadrova, troškova potražnih pasa, kao i tekućih troškova) Grad Rijeka je za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u narednom razdoblju utvrdio iznos od 200.000,00 kuna koji će se realizirati kroz godišnji Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka.

S Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka potpisan je Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća te će se u narednom razdoblju i unapređivati suradnja.

Za ostale pravne osobe navedene u ovoj točki, na temelju Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, u sljedećem razdoblju dostavljat će se Izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke i Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke te potpisivanje Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

 

 

5. OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (OSTALE GOTOVE SNAGE)

 

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, KD Kozala d.o.o. Rijeka, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Rijeka promet d.d. Rijeka, Energo d.o.o. Rijeka, Novotehna d.d. Rijeka, GP KRK d.d. Krk, Luka Rijeka d.d. Rijeka, 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka, Ceste – Rijeka d.o.o. Kukuljanovo, Jami oprema d.o.o. Rijeka, Savez izviđača Rijeka, Jadran hoteli d.d. Rijeka, SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb, CB Radio klub Rijeka te Pilotski klub “Krila Kvarnera”.

Pravne osobe navedene u ovoj točki određene su Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke. Navedenim pravnim osobama zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, ali se po potrebi uključuju u sustav civilne zaštite ljudskim i materijalnim resursima.

Grad Rijeka u suradnji sa Savezom izviđača Rijeke utvrđuje potrebu za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa (šatori i sl.), kako bi se nabavila potrebna oprema prema zajednički utvrđenim prioritetima.

Za Pilotski klub “Krila Kvarnera” svake godine osiguravaju se proračunska sredstva za potrebe avio izviđanja u periodu vrlo velikih i velikih požarnih opasnosti tijekom ljetnih mjeseci.

 

KLASA: 021-05/21-01/102
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Financijski plan za razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2021. – 2024. godine