GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine, donijelo je

 

 

 

R J E Š E NJ E
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru
na području grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu:

 • Branislava Dželajlija, dipl. iur., Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za predsjednicu,
 • Dejan Mavrinac, mag.iur., Odjel gradske uprave za javnu nabavu, za člana,
 • Petar Škarpa, dipl.oec., Turistička zajednica Grada Rijeke, za člana,
 • Ksenija Sušanj, dipl.ing.arh, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za članicu,
 • Vesna Martić, mag.oec. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, za člana,
 • Milka Samaržija Tomičić, dipl.iur., Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za zamjenicu  predsjednice,
 • Matea Bačić, mag.iur., Odjel gradske uprave za javnu nabavu, za zamjenicu člana,
 • mr.sc. Saša Torbica, dipl.oec., Turistička zajednica Grada Rijeke, za zamjenika člana,
 • Eda Rumora, dipl.ing.arh. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za zamjenicu članice,
 • Silvija Glažar, mag.iur. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, za zamjenicu članice.

 

 

Članak 2.

Član Stručnog povjerenstva Dejan Mavrinac i zamjenica člana Matea Bačić posjeduju certifikat u području javne nabave, kojeg obnavljaju sukladno propisima o javnoj nabavi.

 

Članak 3.

 

Zadaci Stručnog povjerenstva jesu:

 • suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude,
 • analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu sa člankom 26. Zakona o koncesijama,
 • pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,
 • prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženje tih prijedloga,
 • prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku,
 • predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva,
 • za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. stavka 4. Zakona o koncesijama provođenje  analize utjecaja davanja koncesije na javni dug Republike Hrvatske te
 • obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

 

 

Članak 4.

Članovi Stručnog povjerenstva se imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu se ponovno imenovati.

 

Članak 5.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Odjel iz stavka 1. ovoga članka je ovlašten u ime Stručnog povjerenstva obavijestiti i zatražiti očitovanje u okviru nadležnosti državnog odvjetništva, kao i drugih tijela.

 

 

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/104
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. rujna 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.