GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2021. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice
Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

 

 

I.

Razrješuje se Silvija Glažar, predstavnica Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo, dužnosti članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

II.

Imenuje se Vesna Martić, predstavnica Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za članicu Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/21-01/85
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 30. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.