GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 7. listopada 2021.

Godina VIII - broj 12.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2021. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju članice i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

Razrješuje se Štefica Jagić Rađa dužnosti članice Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

Za člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Leo Matić.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/100
URBROJ: 2170-01-16-00-21-4
Rijeka, 30. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.